Jump to content

Toggle Scoreboard
ibProArcade Scoreboard

Dracula KuttappaN has obtained a high score of 1150 Yesterday, 10:37 PM Playing Jungle Monkeys Play Now!                Lt.Colonel Purushu has obtained a high score of 3400 Yesterday, 01:03 PM Playing Penguin Arcade Play Now!                Secretary Ambro has obtained a high score of 5200 Feb 19 2018 09:22 AM Playing Penguin Arcade Play Now!                SooryappaN has obtained a high score of 13600 Feb 18 2018 06:14 PM Playing Dog Fight Play Now!                SooryappaN has obtained a high score of 50530 Feb 18 2018 06:03 PM Playing Dodo Hunt Play Now!                

Vanampaadi

Member Since 29 Dec 2007
Offline Last Active Private
മണവാട്ടിക്കൊരു നെറ്റിചുട്ടി - http://www.punchapaadam.com/forums/topic/139596-മണവാട്ടിക്കൊരു-നെറ്റിചുട്ടി/?p=2849488 Updated 18 Feb · 0 comments
*****

About Me

Posted Image
Posted ImagePosted Image

Posted Image

സംഗീതം എനിക്ക് എന്നും ജീവശ്വാസം...Posted ImagePosted Image

I'm comfortable with any kind of music that soothes my sense :violin:

മഴയോടാണ് എന്‍റെ പ്രണയം....Posted Image

I Love to watch rain drops falling from the sky..

I love walking in the rain.. :rain:

I enjoy Non-stop rain that goes for days and days..

Posted Image

സൗഹൃദങ്ങള്‍ എനിക്ക് എന്നും വിലപ്പെട്ടത്‌....Posted Image

Spend ur time with them who loved you unconditionally,,

not with those people who loved you only in your good times .. :friends:

യാത്രകള്‍ എപ്പോഴും ഒരു ഹരമാണ്....Posted Image

I Love travelling at top speed at night on dark freeways..

I like to travel,, see different places ,,

observe people and various ethnicities.

ഇഷ്ടദൈവങ്ങള്‍.... ശിവപാര്‍വതി.... Posted Image

I believe in god even though he is silent.
I strongly believe that God is the ultimate being of beings,

self-existent, eternal and unchangeable. He is the creator

and sustainer of the entire universe..

ഒരുപാട് മിസ്സ്‌ ചെയ്യുന്നത് എന്‍റെ നാട് കേരളം....

Posted Image

Except the disturbance of Mosquito's especially when they

think that near my ear at sleepy time is a good place

to hang out! :haavu:
എന്‍റെ ജന്മദിനം ക്രിസ്മസ് ദിനത്തില്‍....Posted Image

The best moment of my life is that, I was lucky enough to

be born Posted Imageon a Posted ImageXmas night Posted Image

so the whole world celebrates Posted Imagemy day along with me.

I'm a December girl .... Posted Image

എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള പൂവ്... മുല്ലപൂക്കള്‍....

Posted ImagePosted Image

Luv to spend time looking at the flowers in full bloom &

to enjoy the sweet smell of them directly.. Posted ImagePosted Image

എന്‍റെ ഇഷ്ട വിഭവങ്ങള്‍..... Posted Image

Mostly prefer traditional foods of Kerala

Posted ImagePosted ImagePosted Image


ഒഴിവാക്കാന്‍ പറ്റാത്ത ദുശ്ശീലം ....

 

Spending all day & night on Computer

 

Posted Image

എന്‍റെ മനസ്സിന് ഇണങ്ങിയ വളര്‍ത്തു മൃഗങ്ങള്‍ .... മാന്‍പേടയും ,, മുയല്‍ കുഞ്ഞും ....

 

 

Posted ImagePosted Image

 

Besides this I do enjoy watching squirrels and birds

pecking at the fruits in the nature..

Posted ImagePosted Image

എന്നെ എന്നും ആകര്‍ഷിക്കുന്ന പക്ഷി .... ആണ്‍ മയില്‍

Posted Image

Luv to enjoy the dawn chorus and bird-song in general

Posted Image

I am in competition with no one...

I run my own race...

I have no desire to play the game of ....

Being better than anyone, in anyway, shape or form...

I just aim to improve, to be better than...

I was before. That's me and I'm free...

Posted Image

Posted ImagePosted Image

I am very easygoing, sensitive and love to help others.

A down to earth person.

I enjoy the little pleasures in life ... such as a weekend trip,,

listening to music,, a visit to temple,,enjoy festivals and

celebrations of all kinds..with out religious approach.... and

so on ... there's no end to life's little joys...

I relish and value each of life's "kodak moments"! Posted Image

 

Posted Image

Cheerful, lively, so cool and positive....

But at the same time softie with lots of tears..

Sadness and anger is clearly expressed.

Endures anything that can be endured.

Tolerance and open-mindedness.

Giving of myself to help others.

Posted Image

I am not a highly ambitious girl.. I am modest by nature.

Posted Image

Camping in the mountains when there is heavy rainfall

Swinging high on swings especially in the rain

Being out in a heavy thunderstorm

Sound of the ocean break at night

Breeze on my face on a cool fall day

Watching starry nights & full moon

Seeing true beauty in something

The sound of trickling stream

To walk along quite paths

Living in the moment

Genuine compliments

Freedom

Posted Image

Global warming , Traffic,, Egotistical people,

Two-faced people, Narrow-Minded, Revenge-seeking

thoughts and behaivor,,Annoying things,

Environmental hazards,, Violence,, ,,Sad news,,

The way that humans are ruining the earth,,

The times I feel unsettled in large crowds..

Posted Image

The tragic poverty and famine worldwide,,

brutal attacks on women,,

beautiful relationships turned shallow and ugly,,

people that get stuck in victim roles,,

violence of any sort,,people who break promises,,

knowing my freinds are really down and depressed and

not being able to be there to give my support,,

at last goodbyes from loved ones

Posted ImagePosted Image

Divine love is a spark between the two hearts ... :love:

it cannot be created artificially or purposely..

It happens magically ...

Posted ImagePosted Image

My dreams are something close to my heart

and too intimate to be revealed.

Hopefully my dreams will come true someday.

Posted Image

Must be bold enough,, faithful and attentive ,, and ofcourse an affectionate person.Posted Image

Posted Image

The occasional bit of mischief played out in the form of a

prank,,chasing birds & butterflies in the garden,, Posted Image

tying sweet things to my bed.

Posted Image

yes! College period has been the best phase of my life.

They are the most enjoyable, lovable, memorable, and

fanciful phases of my life with lots of nostalgic and

immortal memories.I just have those vivid memories

lingering in my mind still.

Posted Image

"The best is yet to be" ;;)

Posted Image

Unity, Collaboration and peace for the purpose of

all mankind, the planet and everything other creature that

lives on it, and those who come from distant galaxies too.

ABOUT PUNCHAPAADAM

Posted Image

I chanced upon this website 6 years back and later as the

time went on I discovered quiet a bit about this site. with

every login, there is only more and more new surprises and

learning......so decided to join looking at the rich source of

information and experience being shared by so many.I have

been following this site for a couple of years ago silently .

I am Delighted to be here....I am proud to be a part of this

fantastic and friendly forum.I will try my best to contribute

effectively.My journey continues with PP with no promises

to be as active but with promises to keep friendships alive...

kudos to this site and all its administrators and moderators.

Thanks for the wonderful hospitality.

Hope to enjoy a lot with the community...

Long live Punchapaadam.... :yes:

Posted ImagePosted ImagePosted Image
Posted Image
Posted Image


Community Stats


 • Group Super Moderator
 • Active Posts 70,455
 • Profile Views 19,186
 • Member Title Best Topic Maintainer -2016
 • Age Age Unknown
 • Birthday December 25
 • Location
  Dubai
 • Interests
  Kaattaruviyude sangeetham kaathorkkan,, Kodamanjhu pozhiyunna kunninmele thanichirikkan,, Mazhayude nanutha sparsham ettu vanghaan

Previous Fields


 • Gender
  Not Telling Female

Country


 • Country
  United Arab Emirates
 • Current
  United Arab Emirates

43832 Professional

User Tools

Latest Visitors