Jump to content

Toggle Scoreboard
ibProArcade Scoreboard

Ottaka BaalaN has obtained a high score of 1134 Yesterday, 08:32 PM Playing Extreme Blast Billiards 6 Play Now!                SooryappaN has obtained a high score of 31240 Yesterday, 05:40 PM Playing Dog Fight Play Now!                Dracula KuttappaN has obtained a high score of 1302 Feb 21 2018 02:11 PM Playing Speedy Thief Play Now!                Dracula KuttappaN has obtained a high score of 1150 Feb 20 2018 10:37 PM Playing Jungle Monkeys Play Now!                Lt.Colonel Purushu has obtained a high score of 3400 Feb 20 2018 01:03 PM Playing Penguin Arcade Play Now!                
Photo
 • Please log in to reply
2 replies to this topic

#1 C.Chinchu MoL

C.Chinchu MoL

  Retired Secretrary of Chayakkada

 • Super Moderator
 • 39,677 posts
28,460
Professional
 • Location:ആഴക്കടലിന്റെ അടിത്തട്ടിലെ പവിഴ കൊട്ടാരത്തിൽ
 • Interests:Music,Rain,Music
 • Gender:Female
 • Country: Country Flag
 • Current: Country Flag

Posted 10 June 2015 - 06:50 PM

 

ആറ്റംബോംബ്
 
 ഉള്ളൂർ എസ്. പരമേശ്വരയ്യരുടെ കൃതികൾ

 

 
(തപ്തഹൃദയം )
 
 
അണഞ്ഞില്ലഗ്നിയാഹവനവേദിയി-
 
ലവസിതമായില്ലഥർവണഹോമം.
 
ഇരിക്കുന്നൂ ചുറ്റും മഹാഭിചാരത്തിൻ
 
മറുകരകണ്ട മദാന്ധർ യാജകർ.
  
അവിടെയപ്പൊഴേതൊരു സത്വം കട-
 
ന്നവർക്കുമുന്നിൽനിന്നലറിയാർക്കുന്നു?
 
നെടിയ പാമ്പൊളി രസന നീട്ടിയും,
 
കൊടിയ വീരപ്പല്ലിളിച്ചുകാട്ടിയും.
 
ചൊകചൊകക്കനൽ ചൊരിയും നോട്ടവും,
 
പകച്ച പാരിടം തകർക്കും ചാട്ടവും,
 
പൊലിച്ചു കർക്കശമരണശംഖൂതി-
 
ക്കലിതുള്ളുന്നല്ലൊ കലിതദുർമ്മദം!
 
അറിയില്ലേ നിങ്ങളതാണു പുത്തനാ-
 
മറുകൊലപ്പിശാചാണുദഹനാസ്ത്രം
 
സയൻസു ദുഷ്ടനാം മനുഷ്യൻ ജഗൽ
 
ക്ഷയത്തിനേകിന സമൃദ്ധസമ്മാനം
 
വികൃതം, നിഷ്ഠുരം, വികടം, ദുശ്ശമം,
 
സകൃല്പ്രദീപ്തിയിൽ സമസ്തഘസ്മരം.
 
പരേതരാജനില്ലവണ്ണമായുധം;
 
ഗരളമില്ലിമ്മട്ടഹിസമ്രാട്ടിനും.
 
II
 
 
അടിമുടിയെങ്ങും വിറകൊണ്ടബ്ഭൂത-
 
 മിടിയൊലിപൊന്തിച്ചിളകിയാടവേ,
 
അതിനെയാവാഹിച്ചഴിച്ചു വിട്ടവർ
 
പതറി മെയ്കുലഞ്ഞരണ്ടു നിൽക്കുന്നു
 
അവരുടെ ചെവിക്കകത്തപ്പേച്ചിയു-
 
മിവണ്ണം വാഗ്വജ്രം തുളച്ചുകേറ്റുന്നു.
 
"കഴിഞ്ഞു മാറ്റാർതൻകഥ,യവരിനി
 
 മിഴി തുറക്കില്ല; തലയുയർത്തില്ല.
 
ഒരു ചവിട്ടിനാലൊരു പുരം ചുട്ടേൻ,
 
 മറുചവിട്ടിനാൽ മറുനഗരവും
 
ഒരു പരമാണുസ്വരൂപം കൈക്കൊണ്ടു
 
തറയിൽ ചാടിപ്പാഞ്ഞൊരൂളിയിട്ടു ഞാൻ,
 
ഉരഗലോകത്തിൻ ശിരസ്സിൽ കൂത്താടി-
 
യിരച്ചുവീണ്ടും വന്നിളയിൽപ്പൊങ്ങിനേൻ
 
ഒരഗ്നികന്ദുക,മൊരുജ്ജ്വലദണ്ഡ,
 
 മൊരാജിദേവതാനവജയധ്വജം,
 
ഒരു പൊട്ടിക്കത്തുമെരിമലയിമ്മ-
 
 ട്ടുയർന്നു തീമഴ പൊഴിച്ചു ചുറ്റിലും,
 
തടിൽകുലങ്ങൾതൻ മിഴിയടപ്പിച്ചേ-
 
 നുഡുഗണങ്ങളെക്കിടുകിടുക്കിച്ചേൻ.
 
ഇനി ഞാൻ വേണ്ടതെ,ന്തുരപ്പിനേതൊരു
 
 ജനതയെക്കൊന്നു കുഴിച്ചുമൂടണം?
 
 
നറുമലർക്കാവേതരനിമിഷത്തിൽ
 
 മരുമണൽക്കാടായ് മറിച്ചു തള്ളണം?
 
പടയ്ക്കു ഞാനെങ്ങു നടക്കണ,മെന്നെ-
 
 പ്പടച്ചുവിട്ടില്ലേ പകയരേ നിങ്ങൾ?
 
വയറും വായുമീക്ഷണം നിറയണ-
 
 മുയി, രുയി, രുയിർ, നിണം, നിണം, നിണം."
 
 
III
 
 
 
നടുനടുങ്ങിടുമുടലൊടും തൊണ്ട-
 
 യിടറിക്കൊണ്ടവർ മറുമൊഴി ചൊല്‌വൂ.
 
'അണുശക്തിക്കുള്ളിലധിഷ്ഠാനം ചെയ്യു-
 
 മനന്തവൈഭവേ! മഹോഗ്രദേവതേ!
 
അവനിക്കശ്രുതചരം ഭവതിത-
 
ന്നവന്ധ്യമാരണപരാക്രമക്രമം,
 
പ്രമഥനയതന്ത്രപരിചയത്താൽ തൽ
 
സമത നേടിയൊരിവരോടും മെല്ലെ
 
മതിയിപ്പാതകം മതിയെന്നോതുന്നു
 
ഹൃദയദൗർബ്ബല്യം, ശ്മശാനവൈരാഗ്യം.
 
മടങ്ങി സ്വസ്ഥാനമണഞ്ഞുകൊണ്ടല്പ-
 
 മടങ്ങി വിശ്രമിച്ചരുളണേ, ദേവി!
 
അരികളാരാനും വരികിലക്ഷണ-
 
മരികിലെത്തിടാനറിയിക്കാം മേലും,
 
ഒരു തെല്ലുപ്പിടിയവരെ നീ കാട്ടി-
 
ത്തിരിയെപ്പോന്നാലും വിജയികൾ ഞങ്ങൾ.
 
IV
 
 
അവരോടസ്സ്ത്വമുരയ്പുരോഷവു-
 
മവജ്ഞയും കലർന്നിതിനു മേൽമൊഴി.
 
'അബദ്ധമെന്തോന്നു പുലമ്പുന്നു നിങ്ങ-
 
 ളപത്രപയൊടുമനുശയത്തൊടും?
 
ഉറങ്ങണംപോൽ ഞാ,നുണരണംപോൽ ഞാൻ,
 
 നരകൃമികളേ! ഭുവൽഭുജിഷ്യയായ്!
 
അവതരിച്ചതിന്നതിനല്ലോർക്കുവിൻ
 
ഭുവനസംഹൃതിവ്രതസ്ഥയാമിവൾ.
 
അലമുറയിട്ടാൽ ഫലമെന്തുണ്ടിനി?
 
വിളവു കൊയ്യട്ടേ വിതച്ച കൈതന്നെ.
 
ഒരു യമനും പണ്ടദൃശ്യമായൊരീ
 
നരകത്തിൻനട പൊളിച്ചെറിഞ്ഞപ്പോൾ
 
അതിനകത്തെത്രയറുകൊലപ്പറ്റം
 
പതിയിരുപ്പുണ്ടെന്നറിഞ്ഞുവോ നിങ്ങൾ?
 
അവരുടെയൊരു ചെറുമുന്നോടിഞ്ഞാ-
 
നവരണിനിരന്നടുത്തു വന്നല്ലൊ.
 
അതീവദുഷ്‌ടികളവർതൻ ദൃഷ്‌ടിയിൽ
 
 മദീയഹിംസനം മശകദംശനം!
 
അവരെയും ചിലർ ഭജിച്ചിരിപ്പുണ്ടാ-
 
മവരുമബ്‌ഭക്തർക്കഭീഷ്‌ടമേകിടാം.
 
അടുത്തുവന്നിടും പട നിനയ്‌ക്കിലീ-
 
യടരൊരുവെറും സുഹൃൽസമ്മേളനം.
 
ഹിരോഷിമാ പോയ വഴിയടഞ്ഞിട്ടി-
 
ല്ലറിവിൻ, ന്യൂയോർക്കുമതിലേ പോയിടാം.
 
V
 
 
പറവിൻ! ഞാൻ നിങ്ങൾക്കതിന്നുമുൻപിലി-
 
ദ്ധരണിയെച്ചുട്ടു പൊടിച്ചു നൽകട്ടെ?
 
കുരുക്കില്ലങ്ങൊരു ചെറുപുല്ലും മേലിൽ,
 
മറുതലപൊക്കാൻ പഴുതുണ്ടൊ പിന്നെ?
 
അശാന്തരായ് നിങ്ങൾക്കഹങ്കരിക്കാമ-
 
ശ്‌മശാനവേദിയിൽപ്പിശാചുകൾപോലെ.
 
വെളുപ്പു മെയ്‌ക്കു പത്തിരട്ടിവായ്‌പിക്കാ-
 
 മളവറ്റങ്ങെഴും പുതിയ വെണ്ണീറാൽ.
 
അതിനൊരു പശ്ചാത്തലമായ് മിന്നിക്കാ-
 
 മതുലമാം ഭവദപയശഃ പങ്കം.
 
പറവിനിന്നെന്തെൻ കടമയെന്നു; ഞാൻ
 
പരർക്കോ നിങ്ങൾക്കോ പദവി നൽകേണ്ടൂ
 
അടർക്കളത്തിൽ സ്വാദറിഞ്ഞ ഞാൻ നിങ്ങൾ-
 
ക്കടങ്ങി നിൽക്കയില്ലധികംനാൾ മേലിൽ,
 
പലതുമിത്തരമുരച്ചപ്പേച്ചി, തൻ
 
ബലിക്കൊടയ്‌ക്കല്‌പം വിളംബം കാണവേ
 
കടുകടെപല്ലു ഞെരിച്ചമറുന്നു;
 
ജടപറിച്ചാഞ്ഞു നിലത്തടിക്കുന്നു;
 
കിളർന്നു വാനിലേക്കുറഞ്ഞു ചാടുന്നു;
 
കുലമലകളെക്കുലുക്കി വീഴ്‌ത്തുന്നു;
 
ഒരുവിധം കലി നിലച്ചപോലെയ-
 
ക്കരു പിൻപയാതിന്നറിയിൽപ്പൂകുന്നു.
 
അതു തൊടുത്തുവിട്ടടരിൽ വെന്നോർ തൻ
 
ഹൃദയം പിന്നെയും പിടച്ചു തുള്ളുന്നു.
 
അവിടെനിന്നപ്പോളൊരു മൊഴി,യാദ്യ-
 
മവിശദം, പിന്നെ വിശദം, പൊങ്ങുന്നു.
 
"അരുതെന്നെത്രനാൾ വിലക്കിനേൻ ഞാനി-
 
ക്കരുമന? നിങ്ങളതു ചെവിക്കൊണ്ടോ?
 
എരിയും കൈത്തിരി ശിശുക്കളെപ്പോലെ
 
മരുന്നറയ്ക്കുള്ളിൽ വലിച്ചെറിഞ്ഞല്ലോ?
 
മുടിച്ചല്ലോ ഭൂമി മുഴുവനുമൊന്നായ്;-
 
 ക്കെടുത്തല്ലോ ഭാവി, പലർക്കും നിങ്ങൾക്കും.
 
മദിച്ചു മല്ലിട്ടു മരിപ്പിനേവരും,
 
യദുകളേരകാതൃണത്തിനാൽപ്പോലെ
 
സഹജഹിംസയിൽ കുതുകിയായ് നരൻ
 
പ്രഹരണമെന്നു കരത്തിലേന്തിയോ,
 
അവന്റെ ലോകം വിട്ടകന്നു പോ,യപ്പോൾ
 
 ഭുവനതാതനാം പുരാൻ പുരാതനൻ;
 
 
മറന്നു പോയമ്മട്ടൊരു പദാർത്ഥം താ-
 
നൊരിക്കൽപ്പണ്ടെന്നോ ചമച്ച വൃത്താന്തം.
 
സമരമെങ്ങനെ തരും സമാധാനം?
 
തിമിരമെങ്ങനെ വെളിച്ചമേകിടും?
 
പുതിയൊരിബ്ഭവദ്വിജയസാഹസം
 
 പ്രതിവിധിയറ്റ പരമപാതകം
 
VI
 
 
ഒരു വഴിയുണ്ടു മനുഷ്യൻ നന്നാവാ-
 
നൊരേയൊരു വഴി മറുവഴിയില്ല,
 
ഒരു കുടുംബമായ്പ്പുലർന്നാൽ ജീവിക്കാം,
 
 പിരിഞ്ഞു മാറിയാൽ മരിച്ചു മണ്ണാകാം
 
ഒരു ജനപദം മതിയിനി,യതിൽ
 
ശരിക്കു നീതിതൻ ഭരണവും മതി.
 
മതിയും, ജാതിയും, നിറവും ലോകത്തെ-
 
 പ്‌പൃഥക്കരിച്ചതു മതി, മതി, മതി.
 
എളിയവരെന്നും വലിയവരെന്നു-
 
മിളയിൽ മേലൊരു വിഭാഗമേ വേണ്ട
 
സമസ്തമായിടുമവസ്ഥയിങ്കലും
 
സമത്വം സർവരും സമാശ്രയിക്കട്ടെ
 
മുരട്ടുദേശീയമനഃസ്ഥിതിയുടെ
 
ശിരസ്സിൽ വീഴട്ടെയണുബോംബൊക്കെയും
 
ശിലകണക്കുള്ളിൽക്കിടക്കും സ്വാർത്ഥത്തിൽ
 
തലയിലേവരും ചവിട്ടിനിൽക്കട്ടെ
 
അതിൽനിന്നപ്പൊഴുതുയരും ശാന്തിയാം
 
സതിയതീശ്വരസധർമ്മചാരിണി
 
നിലവിലുണ്ടല്പമിനിയും ദൈവിക-
 
കലയെന്നാലതു വെളിക്കു കാട്ടുവിൻ
 
അണുബോംബും മറ്റുമവനിനന്നാക്കാ-
 
നിണക്കുവിൻ; വിഷമമൃതമാക്കുവിൻ.
 
വലിയ സാ‌മ്രാജ്യതിമിങ്ഗലങ്ങൾക്കീ
 
വഴിരുചിക്കാഞ്ഞാൽക്കുറെദ്ദിനങ്ങളിൽ
 
ധരണി നിർന്നരഗ്രഹങ്ങളിലൊന്നാം;
 
 മറന്നുപോം വിശ്വമതിൻ കഥപോലും
 
ജനനിക്കക്ഷതി വരുത്തിവെയ്ക്കൊല്ലെ
 
 മനുജരെ! നിങ്ങൾ മതിമാന്മാരല്ലേ?"

Edited by Malar, 12 June 2015 - 01:13 PM.


#2 Vanampaadi

Vanampaadi

  Best Topic Maintainer -2016

 • Super Moderator
 • 70,727 posts
43,883
Professional
 • Location:Dubai
 • Interests:Kaattaruviyude sangeetham kaathorkkan,, Kodamanjhu pozhiyunna kunninmele thanichirikkan,, Mazhayude nanutha sparsham ettu vanghaan
 • Gender:Female
 • Country: Country Flag
 • Current: Country Flag

Posted 10 June 2015 - 09:15 PM

:thanks: Sreeja chechi
Users Awards

#3 C.Chinchu MoL

C.Chinchu MoL

  Retired Secretrary of Chayakkada

 • Super Moderator
 • 39,677 posts
28,460
Professional
 • Location:ആഴക്കടലിന്റെ അടിത്തട്ടിലെ പവിഴ കൊട്ടാരത്തിൽ
 • Interests:Music,Rain,Music
 • Gender:Female
 • Country: Country Flag
 • Current: Country Flag

Posted 10 June 2015 - 09:16 PM

:thanks: Sreeja chechi

 

vaanukutty :adiyan:Also tagged with one or more of these keywords: Aattam Bomb, ആറ്റംബോംബ്, Ulloor, Thaptha Hridayam, malayalam kavitha lyrics, കവിതാസമാഹാരങ്ങൾ, malayalam kavitha, punchapaadam

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users